Octopus Accountancy - Handleiding

Initialisatie Facturatie

Initialisatie Facturatie

Previous topic Next topic  

Initialisatie Facturatie

Previous topic Next topic  

Bij het openen van een dossier (starten van Octopus) wordt er automatisch nagegaan of de facturatie module actief is en of de nodige instellingen reeds gedaan zijn.

Dit is per werkpost een eenmalig uit te voeren procedure. Start men Octopus op een andere werkpost dan zal men ook daar eenmalig de deze procedure moeten doorlopen.

Wenst men later iets te wijzigen aan de instellingen dan kan men deze opnieuw oproepen via ‘Facturatie, Installatie facturatie module

 

FMInit01

Locatie opgeslagen bestanden

In de volgende stap kan men opgeven waar de door de facturatie module aangemaakte documenten (facturen, leveringsbonnen, rappels) zullen worden bewaard.

 

FMInit02

 

De standaardlocatie kan verschillend zijn afhankelijk van uw besturingssysteem.

Voor Windows is dit normaal   c:\Users\<username>\Octopus\<NaamvanUwDossier>

Tenzij u de locatie absoluut wenst te wijzigen, dient u hier niets te veranderen en kan u doorklikken naar de volgende stap.

Synchroniseren van de sjablonen (templates)

In de volgende stap worden de sjablonen van de server met uw dossier gesynchroniseerd.
Start u voor het eerst uw dossier op dan worden de standaardsjablonen klaar gezet voor uw dossier. Dit kan enige tijd duren.

 

Na enige tijd krijgt u de bevestiging van de synchronisatie.

 

FMInit04nl

 

Gebruik van Outlook om documenten te verzenden

Windows gebruikers kunnen hier aangeven dat het verzenden van documenten dient te gebeuren via outlook.
In de aangemaakte mail kan men dan zelf tekst aanpassen, bijlagen bijvoegen e.d.m.

 

FMinit04aNl

Instellen van de sjablonen (templates)

In de volgende stappen kunnen de layouts van de diverse sjablonen worden aangepast.

Indien meerdere verkoop- of leveringsdagboeken zijn aangemaakt dan kunnen per dagboek afzonderlijke sjablonen (layout templates) worden aangemaakt.

Dit kan telkens voor drie verschillende talen.

 

Met de ingebouwde editor heeft men een grote vrijheid in de opmaak van de verschillende documenten.
Werken met de editor is hier beschreven.

Leveringsbonnen instellen

FMInit05nl

 

1. Selecteer voor welke taal u de aanpassingen wenst te doen

2. Selecteer het dagboek waarvoor u het sjabloon wilt aanpassen

3. Kies hier welke velden u in de detaillijn wilt weergeven

4. Klik hier om de paginaopmaak in te stellen met de ingebouwde editor

5. Geef aan of totalen dienen bijgevoegd onderaan de leveringsbon

Kolommen aanpassen

Klikken op de knop ‘Kolommen aanpassen’ geeft volgend venster:

 

FMInit06

Ingave van kolombreedte is in Pixels.
De waarde in centimeters wordt informatief weergegeven.
Maximaal te benutten breedte van de detaillijn (som van alle kolommen) is 535 Pixels (18,52 cm)

 

1. Beschikbare velden, met inbegrip van eigen gebruikersvelden

2. Wijzig de volgorde van  weer te geven  kolommen

3. Verwijder een eerder geselecteerde kolom

4. Voeg een nieuwe kolom toe

5. Weer te geven kolommen. Dubbelklik op een veld om de breedte aan te passen

6. Bewaar uw wijzigingen

Instellen mail-templates elektronische leveringsbon.

Wil men leveringsbonnen of facturen verzenden als xml-bestand dan kan men de opmaak van de naar de klant te versturen mail zelf bepalen.

De volgende stap geeft het instellen van de mail-template voor het verzenden van de leveringsbonnen weer.

Details over de opmaak worden verder besproken bij het instellen van de mail voor de elektronische factuur.

 

FMInit07

Parameters ‘Korting Contant’

Indien men bij de facturen kiest voor ‘Korting contant’ kan men in de volgende stap aangeven wat het gebruikte percentage en de limiet van het aantal dagen zal zijn.

Deze waarden zullen worden voorgesteld bij het opmaken van de factuur maar kunnen worden aangepast. Eveneens dient men hier op te geven welk rekeningnummer zal gebruikt worden voor het verwerken van de verleende korting.

 

FMInit08

 

Facturen instellen

In de volgende stap kan men, zoals beschreven bij het instellen van de leveringsbonnen de layout van de facturen aanpassen.

 

FMInit09

Instellen mail-templates elektronische factuur.

Wil men facturen verzenden als xml-bestand dan kan men de opmaak van de naar de klant te versturen mail zelf bepalen.

De volgende stap geeft het instellen van de mail-template voor het verzenden van de facturen weer.

 

FMInit10

1. Kies hier of de instellingen betrekking hebben op een Factuur of Creditnota

2. Selecteer de taal voor de in te stellen mail

3. Selecteer indien nodig een ander factuurdagboek

4. Geef het onderwerp van de mail

5. Geef de details van de mail

6. Klik op 'Opslaan' om de aangebrachte wijzigingen te bewaren

 

Het onderwerp en de detailinformatie kan ook veldcodes bevatten die dan automatisch worden ingevuld.

In bovenstaand voorbeeld met onderwerp Factuur {v:f_key} - {v:f_firma_name} zal {v:f_key} vervangen worden door het factuurnummer  en
{v:f_firma_name} vervangen worden door de naam van de klant voor wie de factuur is opgemaakt.

Voorbeeld van een detailtekst

 

FMInit11

 

1. Velden voor Factuurnummer, Factuurdatum en Totaal bedrag

2. Octopus plaatst hier de link die naar de factuur verwijst

3. Veld voor de Vervaldatum

4. Veld voor de gestructureerde mededeling

 

Meer informatie over beschikbare veldcodes kan u hier vinden.

Instellen rappelgegevens

In de volgende stap kan u specifieke parameters opgeven nodig bij het aanmaken van de rappels.

Voor rappel type 2 en rappel type 3 kan men hier de waarden van kosten en intresten opgeven zoals die zullen in rekening gebracht worden.

 

FMInit12

 

In een volgende stap kan men, gelijkaardig aan het instellen van de leveringsbon en factuur de layout van de rappels aanpassen.

 

FMInit13

 

1. Selecteer het type rappel

2. Wijzig indien nodig de te vermelden detailtekst

Instellen mail-template elektronische rappel.

Wil men rappels verzenden als xml-bestand dan kan men de opmaak van de naar de klant te versturen mail zelf bepalen.

De volgende stap geeft het instellen van de mail-template voor het verzenden van de rappel weer.
De werkwijze is identiek als de instelling voor de elektronische factuur.

 

FMInit14

Automatisch Doorboeken – instellen rekeningen

Via de facturatie module kunnen verkoopfacturen automatisch worden opgenomen in de boekhouding. Dit is het zogenaamde ‘Doorboeken’.

Bij ‘Beheer Artikels’ kan men voor ieder artikel opgeven op welk rekeningnummer dit dient opgenomen te worden in de boekhouding (doorboeken).
Indien het rekeningnummer niet werd ingegeven op niveau van het artikel zal de informatie doorgeboekt worden op het rekeningnummer opgegeven bij de BTW-code op het onderstaande scherm.

 

FMInit15

 

De lijst bevat de BTW-codes ingegeven als type ‘Verkoop’ (zie Algemene handleiding  – Beheer BTW-codes).

Indien via ‘Beheer, BTW-codes’ reeds een boekingsrekening werd ingegeven zal die hier worden getoond en kan die eventueel aangepast worden.

Voor elke BTW-code die in de facturatie module zal gebruikt worden moet een overeenstemmend rekeningsnummer ingegeven worden wil men correct kunnen doorboeken.